Skolas dokumenti

Ministru kabineta noteikumi

PDF icon 2021./2022. m.g. un mācību semestru sākuma un beigu laiki

Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumi Nr.591
"Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi"

Izglītības iestādes un programmu akreditācija

PDF icon Izglītības iestādes akreditācijas lapa

Rīgas 72.vidusskola
(Ikšķiles iela 6, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1057, No 2016.gada 17.maija līdz 2022.gada 16.maijam).

PDF icon Izglītības programmas akreditācijas lapa

Pamatizglītības mazākumtautību programma
(Izglītības programmas kods 21011121, licences nr. V-8050, No 2016.gada 17.maija līdz 2022.gada 16.maijam);

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma
(Izglītības programmas kods 31011021, licences nr. V-151, No 2016.gada 17.maija līdz 2022.gada 16.maijam);

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību izglītības programma
(Izglītības programmas kods 31013021, licences nr. V-150, No 2016.gada 17.maija līdz 2022.gada 16.maijam);

PDF icon Lēmums par akreditāciju (Nr.164 – V, 2016.gada 13.maijā)

Skolas nolikums

PDF icon Rīgas 72. vidusskolas nolikums

PDF icon Grozījumi

Noteikumi

PDF icon Darba kārtības noteikumi

PDF icon Iekšējās kārtības noteikumi

PDF icon Izglītojamo drošības noteikumi

PDF icon Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

PDF icon Grozījumi mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā (18.09.2020.)

PDF icon Grozījumi mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā (11.10.2021.)

PDF icon Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē

PDF icon Kārtība, kādā jārīkojas nelaimes gadījumā iesaistītājām personām

PDF icon Kārtība, kādā novērš un kontrolē atkarību izraisošo vielu lietošanu, glabāšanu vai izplātīšanu

PDF icon Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo

PDF icon Personāla atlases kārtība

PDF icon Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu un zinātniski metodisko projektu izstrādes kārtība

PDF icon Pagarinātās dienas grupas kārtība

PDF icon Порядок нахождения в учебном заведении посторонних лиц

PDF icon Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas

PDF icon Noteikumi sporta sacensībās un nodarbībās

PDF icon Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība

PDF icon Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

PDF icon Izglītojamo uzņemšanas kārtība

PDF icon Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

PDF icon Grozījumi Rīgas 72. vidusskolas 2021.gada 25. augusta iekšējos noteikumos Nr. Nr.VS-21-2-nts "Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-l9 infekcijas izplatības ierobežošanu"

Izglītības programmas

PDF icon Pamatizglītības mazākumtautību programma (Programmas kods 21011121)

PDF icon Vispārējās vidējās izglītības programma (Programmas kods 31016011)

PDF icon Pielikums vispārējās vidējās izglītības programmai

Attīstības plāns un gada darba plāns

PDF icon Skolas darba plāns 2020./2021. m.g.

PDF icon Skolas darba plāns 2019./2020. m.g.

PDF icon Attīstības plāns 2018./2019. - 2020./2021.m.g.

PDF icon Rīgas 72.vidusskolas pretkorupcijas pasākumu plāns 2019.gadam

PDF icon Rīgas 72. vidusskolas korupcijas risku novērtēšana, korupcijas riskam pakļauto amatu identificēšana un pasākumu noteikšana riska mazināšanai vai novēršanai periodam līdz 2020.gada 1.septembrim

PDF icon Rīgas 72.vidusskolas pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.gadam

PDF icon Rīgas 72.vidusskolas pretkorupcijas pasākumu izpilde 2017.gadā

Skolas pašnovērtējuma ziņojums

PDF icon Skolas pašnovērtējuma ziņojums - 2016.g.

Skolas darba pašnovērtējums

Skolas darba plāna 2019./2020. mācību gadam izpilde

MK skolotāju 2019./2020. m.g. izvērtējums

Klašu audzinātāju MK
Sākumskolas skolotāju MK
Atbalsta speciālistu MK
Dabaszinību mācību priekšmetu skolotāju MK
Informātikas skolotāju MK
Krievu valodas un literatūras skolotāju MK
Latviešu valodas skolotāju MK
Matemātikas skolotāju MK
Sabiedrisko zinību skolotāju MK
Sporta skolotāju MK
Svešvalodu skolotāju MK
Estētisko mācību priekšmetu skolotāju MK

MK skolotāju 2018./2019. m.g. izvērtējums

Sākumskolas skolotāju MK
Atbalsta speciālistu MK
Dabaszinību mācību priekšmetu skolotāju MK
Informātikas skolotāju MK
Krievu valodas un literatūras skolotāju MK
Latviešu valodas skolotāju MK
Matemātikas skolotāju MK
Sabiedrisko zinību skolotāju MK
Sporta skolotāju MK
Svešvalodu skolotāju MK
Estētisko mācību priekšmetu skolotāju MK

MK skolotāju 2017./2018. m.g. izvērtējums

Klašu audzinātāju MK
Sākumskolas skolotāju MK
Atbalsta speciālistu MK
Dabaszinību mācību priekšmetu skolotāju MK
Informātikas skolotāju MK
Krievu valodas un literatūras skolotāju MK
Matemātikas skolotāju MK
Sabiedrisko zinību skolotāju MK
Sporta skolotāju MK
Svešvalodu skolotāju MK
Estētisko mācību priekšmetu skolotāju MK
Interešu izglītība

Bibliotēka

PDF icon Mācību literatūras saraksts 2020./2021. m.g.