Informācija

2020./2021. m.g.

 

Noteikumi par 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku

Ministru kabineta noteikumi Nr. 28
Rīgā 2020. gada 14. janvārī (prot. Nr. 2 10. §)

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4. panta 16. punktu

1. Noteikumi nosaka 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku tām izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

2. Mācību gads sākas 2020. gada 1. septembrī.

3. 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2021. gada 31. maijā.

4. 9. klases izglītojamiem mācības beidzas 2021. gada 14. maijā, bet mācību gads beidzas 2021. gada 11. jūnijā.

5. 12. klases izglītojamiem mācības beidzas 2021. gada 14. maijā, bet mācību gads beidzas 2021. gada 18. jūnijā.

6. 9. un 12. klases izglītojamiem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beidzas 2021. gada 31. maijā.

7. Mācību gadu veido divi semestri:

7.1. pirmais semestris ilgst no 2020. gada 1. septembra līdz 2020. gada 18. decembrim;

7.2. otrais semestris ilgst:

7.2.1. 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2021. gada 4. janvāra līdz 2021. gada 31. maijam;

7.2.2. 9. klases izglītojamiem – no 2021. gada 4. janvāra līdz 2021. gada 11. jūnijam;

7.2.3. 12. klases izglītojamiem – no 2021. gada 4. janvāra līdz 2021. gada 18. jūnijam.

8. Izglītojamiem ir šādas brīvdienas:

8.1. rudens brīvdienas – no 2020. gada 19. oktobra līdz 2020. gada 23. oktobrim;

8.2. ziemas brīvdienas – no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 1. janvārim;

8.3. pavasara brīvdienas 1.–11. klases izglītojamiem – no 2021. gada 15. marta līdz 2021. gada 19. martam;

8.4. pavasara brīvdienas 12. klases izglītojamiem – no 2021. gada 22. marta līdz 2021. gada 26. martam;

8.5. vasaras brīvdienas 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2021. gada 1. jūnija līdz 2021. gada 31. augustam.

9. Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī.

10. Ja mācību gada laikā iestājas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem.

Ministru prezidents A. K. Kariņš Izglītības
un zinātnes ministre I. Šuplinska

Valsts pārbaudes darbi 2020./2021.m.g.

Par grozījumiem 2020./2021.mācību gada eksāmenu norisē.

Informācija, kas Tev ir jāzina par valsts pārbaudījumiem 2021.gadā

1. Pamatizglītības sertifikāti tiks izsniegti šī gada 11.jūnijā, bet vispārējās vidējās izglītības sertifikāti – 30.jūnijā. Skolēni, kas kārtos vispārējās vidējās izglītības centralizētos eksāmenus papildtermiņā, sertifikātus saņems 6.jūlijā.

2. Skolēni pēc centralizēto eksāmenu kārtošanas varēs saņemt izziņu par to, vai attiecīgie eksāmeni ir sekmīgi nokārtoti.
Izziņas tiks izsniegtas no 11.jūnija saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi – EUR 2,85.
Lai saņemtu izziņu, ir jāaizpilda iesniegums un jānosūta elektroniski vai jāiesniedz VISC.

3. Centralizētā eksāmena rezultāts tiek izteikts procentuālā novērtējumā. Iegūto novērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. Izglītojamiem, kuru sniegums svešvalodas centralizētajā eksāmenā atbilst mācību priekšmeta standartā (2.pielikuma 10.punktā) noteiktajam valodas prasmes B1, B2 vai C1 līmenim, iegūto valodas prasmes līmeni ieraksta sertifikātā. Lai precīzāk izprastu piešķirto vērtējumu, aicinām iepazīties ar šī aprēķina metodiku.

4. VISC nodrošina pamatizglītības sertifikātu un vispārējās vidējās izglītības sertifikātu dublikātu izsniegšanu saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi pa pastu – EUR 4,98 (par katru sertifikāta dublikātu). Lai saņemtu sertifikāta dublikātu, ir jāaizpilda iesniegums un jānosūta elektroniski vai jāiesniedz VISC (iesniegums jāievieto VISC kastītē, Vaļņu ielā 2, Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas 1.stāvā pretī apsarga postenim).

5. Ja ir nepieciešamība kādā ārvalstu augstskolā iesniegt tulkotu VISC sertifikātu, tulkojums jāveic un jāapstiprina notariāli. VISC izsniegtos sertifikātus svešvalodās netulko.

Šobrīd ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr. 319 “Par valsts pārbaudes norises laiku 2020./2021. mācību gadā” tām izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

2020./2021.m.g. Valsts pārbaudījumu, pilotprojekta eksāmenu un diagnosticējošo darbu norises laiki

Skolā tiek istenotas:

  • pamatizglītības mazākumtautību programma (IP kods 21011121, skolas modelis)
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (IP kods 31011021)
  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (IP kods 31013021)

Piedalīšanās ES projektos:

  • dalība Eiropas Sociālā Fonda projektā „Pedagogu konkurentspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
  • „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”
  • „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošās materiālās bāzes nodrošināšana 63 Rīgas vispārizglītojošās skolās”