Speciālisti

Atbalsta personāla sadarbības komanda

 • Speciālais pedagogs
 • Logopēds
 • Psihologs
 • Sociālaispedagogs
 • Medmāsa
 • Administrācijas pārstāvis

Skolas atbalsta komandas uzdevums ir rūpēties, lai pieņemtais lēmums par atbalsta pasākumiem pēc iespējas mazinātu risku skolēnam saņemt neatbilstošu vērtējumu ikdienā vai pārbaudes darbā.

Skolēniem ar mācīšanās grūtībām ir nepieciešami atbalsta pasākumi, kas jāizmanto ikdienā, pārbaudes darbos un valsts pārbaudes darbos.

Kādi ir specifiskie mācīšanās traucējumi?

 • Vizuālās uztveres traucējumi;
 • Valodas signālu apstrādes traucējumi;
 • Motorisko funkciju attīstības traucējumi;
 • Uzmanības deficīts.

Rīgas 72. vidusskolas psihologi

Skolas psihologa darba pamatvirzieni:

 1. Skolēnu psiholoģiska  diagnostika  ( skolēnu gatavība skolai, karjeras izvēle, izziņas spēju īpatnības, attiecības ar vienaudžiem, rakstura  īpatnības un t.t.);
 2. Skolēnu, pedagogu un vecāku Individuālā konsultēšana;
 3. Individuālais darbs  ar skolēniem ( trauksme, bailes, depresīva rakstura  domas, mācību grūtības, savstarpējo attiecību veidošanas problēmas, mācību motivācija);
 4. Profilakses pasākumi skolēniem (1.kl., 5. kl  un 10.kl..skolēnu adaptācija, gatavošanas eksāmeniem, „stresa menedžments”);
 5. Pedagogu un vēcāku izglītošana  grupās.

Par kādām problēmām  vērsties pēc konsultācijas:

 • Mācību grūtības;
 • Savstarpējo attiecību veidošanas problēmas , tajā skaitā konfliktsituācijas ( starp  vienaudžiem, starp skolēniem un pedagogiem, starp skolēniem un vecākiem);
 • Emocionāla rakstura  grūtības;
 • Krīžu situācijas;
 • Skolēnu vecumposmu raksturojumi un audzināšanas ieteikumi.

Konsultācijas notiek pēc iepriešēja pieraksta.

2020./2021. m.g.

Kab. 68a
Psihologi 1. - 6. klases Ilona Greivule,
Mg.psih.
tel.: -----
Darba grafiks
P. 8.00 - 18.00
O. -----
T. 8.00 - 18.00
C. 8.00 - 18.00
P. -----
7. - 12. klases Inna Savoņa,
Mg.psih.
tel.: 26529323
Darba grafiks
P. -----
O. 8.00 - 18.00
T. -----
C. 8.00 - 18.00
P. 8.00 - 18.00

Rīgas 72. vidusskolas sociālie pedagogi

Skolas sociālā pedagoga uzdevums ir palīdzēt skolēniem maksimāli sasniegt izglītības mērķus un attīstīt viņus par sabiedrībā lietderīgiem cilvēkiem.

2020./2021. m.g.

Viktorija Streļuhina Žanna Manakova
sociālais pedagogs 7.-12. klasēs
(68.kabinets)
Izglītība
Profesionālais maģistra grāds izglītībā un
Sociālais
pedagogs
(LU Pedagoģijas, psihologijas un mākslas fakultāte)
Liepājas pedagoģiskais institūts
sociālais pedagogs 1. – 6. klasēs
(68.kabinets)
Izglītība
Profesionālais maģistra grāds izglītības vadībā, Profesionālais bakalaura grāds izglītībā un
Sociālais
pedagogs
(LU Pedagoģijas, psihologijas un mākslas fakultāte)
Darba laiks
Pirmdiena       
Otrdiena         
Trešdiena       
Ceturtdiena     Piektdiena      

9.00-15.00
9.00-15.00
9.00-15.00
9.00-16.30
9.00-13.30
Darba laiks
Pirmdiena       
Otrdiena         
Trešdiena        
Ceturtdiena    
Piektdiena      

9.00-14.00
8.30-16.00
9.00-14.00
8.30-16.30
9.00-13.30
* Vecāku pieņemšana atsevišķos gadījumos pēc iepriekšēja pieraksta, ziņojot pa tālruni 67269895

Rīgas 72. vidusskolas logopēde

Kā  skolēni un vecāki var saņemt logopēda palīdzību?

 • Skolēnu valodas pārbaude notiek līdz 20.septembrim;
 • Skolēnus logopēdiskajā grupā uzņem visa mācību gada laikā;
 • Skolēni logopēdiskajā grupā tiek uzņemti ar vecāku iesniegumiem;
 • Skolēni individuālās un grupu nodarbības apmeklē pēc stundu saraksta;
 • Par logopēdisko nodarbību apmeklējumiem atbild skolēns, vecāki, skolotājs un logopēds;
 • Skolēns tiek   atskaitīts no logopēdiskās grupas, kad valodas traucējums ir novērsts.

Konsultācijas

 • Vecāki  var saņemt konsultācijas par bērna valodas attīstību, korekcijas darba dinamiku un rezultātiem;
 • Vecākiem iespēja apmeklēt nodarbības, iepriekš saskaņojot apmeklējuma laiku.
Sandra Beļavska
skolotāja logopēde sākumskolā
(46 A.kabinets, mob.t.: 20024081)
Profesionālā kvalifikācija
Pamatizglītības skolotāja, krievu valodas un literatūras pasniedzēja, skolotājs logopēds
Zinātniskais grāds
Maģistra grāds pedagoģijā
(Rēzeknes Augstskola Pedagoģijas fakultāte, LU filoloģijas fakultāte,
LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte)
Pedagoģiskais darba stāžs – 32 gadi
(Rīgas 72. vidusskolā strādā no 1989.g.)

2020./2021. m.g.

Stunda/
Diena
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
      8.00-8.40
9.30-13.30
  8.00-8.40
10.30-14.00
  11.30-12.30
13.30-15.30
12.30-14.30   12.30-14.30  

Jeļena Kozire
skolotāja logopēde sākumskolā
(46 A.kabinets, mob.t.: 26437493)
Profesionālā kvalifikācija
Pamatizglītības skolotāja, krievu valodas un literatūras pasniedzēja, skolotājs logopēds
Zinātniskais grāds
Maģistra grāds filoloģijā (Ļeņingradas Valsts universitāte, Rēzeknes Augstskola)
Pedagoģiskais darba stāžs – 19 gadi
(Rīgas 72. vidusskolā strādā no 2019. g. 07.10.)

2020./2021. m.g.

Stunda/
Diena
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
    14.30-17.45 13.30-17.45 14.30-17.10  
    Metod. darbs
17.45-19.15
Metod. darbs
17.45-19.15
Metod. darbs
17.10-18.20
 

Rīgas 72. vidusskolas speciālie pedagogi

Larisa Kapustina
speciālais pedagogs sākumskolā
(20.kab., mob.t.: 27062659)
Profesionālā kvalifikācija
Sākumskolas skolotāja, speciālās izglītības skolotāja
Zinātniskais grāds
Maģistra grāds
(LU, studijas LPI)
Pedagoģiskais darba stāžs – 39 gadi
(Rīgas 72. vidusskolā strādā no 1981.g.)

2020./2021. m.g.

Stunda/
Diena
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
           
      11.45-12.25    
  12.45-13.25   12.45-13.25 12.45-13.25 specpedagogs
metod. darbs
  13.45-14.25 13.45-14.25 13.45-14.25 13.45-14.25 konsultācija
    14.30-15.10      

Irina Samsonova
speciālais pedagogs 1.-6. klasēs
(48.kab., mob.t.: 26001335)
Profesionālā kvalifikācija
Sākumskolas skolotāja, speciālās izglītības skolotāja
(Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Augstskola)
Pedagoģiskais darba stāžs – 29 gadi
(Rīgas 72. vidusskolā strādā no 1991.g.)

2020./2021. m.g.

Stunda/
Diena
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
    specpedagogs
metod. darbs
     
           
    12.45-13.25 12.45-13.25   12.45-13.25
  13.45-14.25 13.45-14.25 13.45-14.25 13.45-14.25 13.45-14.25
  14.30-15.10 14.30-15.10 14.30-15.10 14.30-15.10 14.30-15.10
    15.15-15.55   15.15-15.55  

1. - 2. nedēļa - bērnu adaptācija skolā, speciālā skolotāja individuālās konsultācijas skolotājiem, skolēnu vecākiem;

- 4. nedēļa - speciālā skolotāja individuālās konsultācijas skolēniem; stundu apmeklējums ar mērķi verot skolēnu domāšanu, uztveri, atmiņu un aktivitāti stundu laikā.